Obchod

Nahrávám...

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

verze ze dne (18.04.2018)

 

§ 1 Všeobecná ustanovení, rozsah platnosti

(1)Níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují smluvní poměr mezi společnostíHofapotheke Hofrat Dr. Fuchs, Inhaber Jan Tomsky e. K. /Dvorní lékárna Dr. Fuchse, vlastník Jan Tomsky, obchodník zapsaný v obchodním rejstříku/ (dále jen „Hofapotheke“) a spotřebiteli a podnikateli, kteří využívají internetovou nabídku lékárny Hofapotheke (dále jen „kupující“). VOP se týkají využívání webových stránek homeopatieD.cz a všech subdomén patřících k této doméně. Směrodatná je vždy verze, která je platná v okamžiku uzavření smlouvy. Smluvním jazykem je čeština .

(2)V jednotlivých případech musí mít smlouvy uzavřené se zákazníkem (včetně doplňkových smluv, dodatků a změn) přednost před těmito VOP.

(3)Spotřebiteli ve smyslu těchto obchodních podmínek jsou fyzické osoby, které vstupují do obchodního vztahu s lékárnou Hofapotheke, aniž by to bylo možné přičítat jejich živnostenské nebo samostatné profesní činnosti.

(4)Podnikateli ve smyslu těchto obchodních podmínek jsou fyzické a právnické osoby nebo právně způsobilé osobní společnosti, které výkonem své živnostenské nebo samostatné profesní činnosti vstupují do obchodního vztahu s lékárnou Hofapotheke. Pro všechny obchodní vztahy, které jsou uvedeny v bodu 1 a vznikají mezi lékárnou Hofapotheke a podnikateli, platí výhradně níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky. Odchylné obchodní podmínky některého podnikatele, které výslovně neuznáme, jsou pro lékárnu Hofapotheke nezávazné, a to i v případě, že proti nim lékárna Hofapotheke výslovně nevznese námitku. Níže uvedené obchodní podmínky platí vůči podnikatelům i tehdy, pokud lékárna Hofapotheke při znalosti protichůdných nebo odchylných podmínek některého podnikatele provede objednávku bez výhrad.

(5) Zákazník si může prohlédnout a vytisknout souhrn objednávek a podmínky v online obchodě. Mimochodem, smlouva není uložena společností Hofapotheke po uzavření smlouvy v internetovém obchodě, a proto není přístupná.

 

§ 2 Uzavření smlouvy

 

(1) Nabídky lékárny Hofapotheke na internetu představují nezávaznou výzvu ke kupujícímu, aby u lékárny Hofapotheke objednal zboží.

(2) Objednávka se přes internet odešle po nakliknutí objednávkového buttonu. Objednávky lze odevzdat také telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou. Příslušným objednáním požadovaného předmětu koupě odevzdává kupující závaznou nabídku na 
uzavření kupní smlouvy. Před závazným odevzdáním své objednávky může kupující  s využitím obvyklých funkcí klávesnice a myši průběžně opravovat všechny zadané údaje. Kromě toho se všechny zadané údaje před odevzdáním objednávky ještě jednou zobrazí v potvrzovacím okénku a i tam je lze ještě s využitím obvyklých funkcí klávesnice a myši opravit.

(3) Doručení objednávky prodávajícímu bude klientovi neprodleně potvrzeno prostřednictvím e-mailu. Příslušné potvrzení o doručení však ještě nepředstavuje závazné přijetí objednávky. Potvrzení o doručení představuje prohlášení o přijetí objednávky pouze tehdy, pokud to prodávající  výslovně prohlásí.

(4) Jinak dochází k uzavření smlouvy až zasláním potvrzení objednávky nebo zasláním objednaného zboží. Lékárna Hofapotheke je oprávněna přijmout nabídku odevzdanou prostřednictvím objednávky do 3 dnů při zaslání potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky se sděluje e-mailem. Po bezvýsledném uplynutí lhůty stanovené ve větě 2 je nabídka považována za odmítnutou.

(5) U klientových objednávek se smluvní text ukládá do počítače a je kupujícímu zaslán prostřednictvím e-mailu obsahujícího potvrzení objednávky spolu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a s poučením o podmínkách zrušení objednávky.

(6) U objednávek zákazníka je smluvní text uložen a zaslán zákazníkovi spolu s těmito podmínkami a potvrzením objednávky elektronickou poštou. Mimochodem, text zakázky není přístupný v online obchodě.

§ 4 Ceny, náklady na dopravu, platbu, datum splatnosti, pozdní platbu

(1)    U objednávek platí ceny uvedené na webové stránce v době objednávky. Všechny ceny zahrnují zákonnou daň z prodeje.

(2)  Dodávka: Při platbě předem se kupující zavazuj1.  Dodávky se realizují zpravidla zasláním předmětu koupě na adresu, kterou kupující sdělil. Při dodávkách v rámci české republiky dodáváme zboží při hodnotě objednávky nad 1.500  Kč bez poplatků za zaslání, při hodnotě objednávky do 1.500 Kč  účtujeme poplatek za zaslání ve výši od 109 Kč do 126 Kč dle zvoleného způsobu dodání .

(3) K zaplacení dohodnutých cen si zákazník může vybrat mezi předplatnou dobírkou nebo Paypal. Pokud si zákazník zvolí zálohu, je platba splatná nejpozději do 7 dnů od uzavření smlouvy. Pokud zákazník nesplní své platební povinnosti, může společnost Hofapotheke požadovat náhradu škody v souladu se zákonnými ustanoveními.

Vyhrazujeme si právo přijmout nebo vyloučit určité platební metody v jednotlivých případech.

(4) Při platební metodě "PayPal" je platba zpracována poskytovatelem platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko, v souladu s podmínkami použití PayPal, které jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

(5) Společnost Hofapotheke vydává vždy zákazníkovi fakturu, která mu byla doručena při dodání zboží nebo jinak obdržena v textové podobě.

 

§ 5 Dodání a převod rizika

(1) Není-li dohodnuto jinak, je objednané zboží doručeno na adresu uvedenou zákazníkem. Dodání se provádí výhradně na adresy v zemích uvedených v části 2 (1) těchto VOP. Dodávka je ze skladu Hofapotheke.

 

(2)   Hofapotheke si vyhrazuje právo provést částečnou dodávku, pokud se to zdá výhodné pro rychlé vypořádání a částečné dodání zákazníkovi není výjimečně nepřijatelné. Dodatečné náklady vyplývající z dílčích dodávek nebudou účtovány zákazníkovi.

(3)   Dostupnost každé položky je uvedena v popisu položky. U zboží, které je označeno jako "na skladě", je dodací lhůta, není-li v popisu zboží uvedeno jinak, pět pracovních dnů od uzavření smlouvy (v případě předplacení bankovním převodem: do 10 pracovních dnů po pokynu zákazníka).

(4)    Riziko náhodné ztráty a náhodného zhoršení zboží musí být zákazníkovi přeneseno nejpozději při převodu. Je-li zákazníkem podnikatel, riziko náhodného úbytku a náhodného zhoršení zboží, jakož i riziko zpoždění, přechází na zasílatele, dopravce nebo osobu určenou k uskutečnění přepravy.

 

§ 6 Výhrada vlastnictví

(1) Předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení vlastnictvím lékárny Hofapotheke. Před převodem vlastnictví je zabavení, převod finančního kolaterálu, zpracování nebo přetvoření bez výslovného svolení lékárny Hofapotheke nepřípustné.

(2) Zákazník má nárok na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právně zřízeny, Hofapotheke je nesporné nebo uznané. V případě vad dodávek zůstanou vzájemné nároky zákazníka nezměněné, zejména jeho právo zachovat část kupní ceny, která je přiměřená vzhledem k vadě. Navíc je zákazník oprávněn uplatnit nárok na zadržení, pokud je jeho protinávrh založen na stejném smluvním vztahu.

 

§ 7 Odstoupení

(1) Lékárna Hofapotheke je oprávněna odstoupit od smlouvy také kvůli zatím nesplněné části dodávky nebo plnění, pokud byly poskytnuty nesprávné údaje o kredibilitě kupujícího nebo pokud vznikly objektivní důvody pro platební neschopnost kupujícího, např. zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo zamítnutí takového řízení z nedostatku majetku na pokrytí nákladů. Kupujícímu se před odstoupením od smlouvy poskytne možnost uhradit platbu předem nebo poskytnout uznatelné zajištění.

(2)Aniž by tím byly dotčeny případné nároky na náhradu škody, je v případě dílčího odstoupení od smlouvy nutné smluvně vyúčtovat a zaplatit dílčí plnění, která už byla poskytnuta.

§ 8 Záruka

(1) V případě závad má zákazník nárok na zákonná záruční práva v souladu s následujícími ustanoveními. Pokud se na smlouvu podílejí pouze obchodníci, platí § 377 a další.

(2) Vady musí být oznámeny zákazníkovi společností Hofapotheke v záruční době dva roky. Pokud je zákazníkem podnikatel, je záruční lhůta jeden rok. Výše uvedené zkrácení platí, pokud Hofapotheke podvodně skrývá vadu nebo záruku za stav zboží a nikoliv nároky na náhradu škody zákazníka směřující k nahrazení fyzické nebo zdravotní škody způsobené nedostatkem, za který je Hofapotheke zodpovědný, nebo úmyslně nebo hrubě nedbalostní chyba společnosti Hofapotheke nebo jejích zastupitelských agentů.

(3) Pokud existují nedostatky a tyto jsou uplatněny včas, má Hofapotheke nárok na doplňující plnění. V případě selhání dodatečného plnění je zákazník oprávněn snížit kupní cenu nebo odstoupit od smlouvy. Mimochodem platí zákonná ustanovení.d)     Nároky kupujícího plynoucí z vad se promlčují po dvou letech.

§ 9 Informační povinnosti v případě poškození dopravy

Pokud je zboží dodáno se zřetelným poškozením obalu nebo obsahu, zákazník je bez zbytečných záruk na záruční práva (§ 8) bezodkladně zasílat zasílatel / nákladní dopravce a okamžitě e-mailem nebo jiným způsobem (faxem / poštou) s Hofapothekem Obraťte se na něj, abyste mohli chránit veškerá práva na přepravní / nákladní dopravu.

§ 10 Omezení ručení

(1) Za  jiné škody než ty, které vznikají poškozením života, těla a zdraví, ručí lékárna Hofapotheke pouze tehdy, pokud se tyto škody zakládají na úmyslném nebo hrubě nedbalém jednání nebo na zaviněném porušení podstatné smluvní povinnosti ze strany lékárny Hofapotheke nebo jejích pomocníků při plnění. Smluvně podstatná je taková povinnost, jejíž splnění teprve umožňuje řádnou realizaci smlouvy a na jejíž dodržování se může kupující zpravidla spoléhat. Rozsáhlejší ručení za náhradu škody, než je toto, je vyloučeno. Nároky plynoucí ze záruky poskytnuté lékárnou Hofapotheke na vlastnosti předmětu koupě a nároky plynoucí ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají tímto nedotčeny.

(2) Podle současného stavu techniky nelze zaručit, že datová komunikace přes internet bude bezchybná a/nebo kdykoli dostupná. Neručíme proto za soustavnou dostupnost našeho internetového obchodu.

§ 11 Volba rozhodného práva, místně příslušný soud

(1) Všechny spory plynoucí z tohoto právního vztahu podléhají právu České republiky. U spotřebitelů platí tato volba rozhodného práva pouze do té míry, do jaké není odňata zaručená ochrana prostřednictvím donucovacích právních ustanovení státu, ve kterém má spotřebitel obvyklé místo svého pobytu. Platnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučena.

(2) Je-li kupujícím obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní investiční fond, je výhradním místně příslušným soudem pro všechny spory plynoucí z této smlouvy soud v místě, kde má lékárna Hofapotheke obchodní sídlo. Totéž platí i tehdy, pokudkupující nemá v Německu všeobecný místně příslušný soud nebo pokud v okamžiku vznesení žaloby není známo jeho bydliště nebo obvyklé místo pobytu.

§ 12 Ochrana údajů

 Sběr, zpracování a používání osobních údajů zákazníka probíhá v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů. Podrobnosti jsou uvedeny http://www.homeopatied.cz/czech/ochrana-dat/ v prodávajícího.

                Konec Všeobecných obchodních podmínek

Právo spotřebitelů na odstoupení od smlouvy

(platnost od 18.04.2018)

Spotřebitelé mají podle níže uvedených ustanovení právo na odstoupení od smlouvy, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která provede právní úkon k účelům, které převážně nelze přičíst ani její živnostenské, ani její samostatné profesní činnosti:

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez uvedení důvodů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí u kupních smluv čtrnáct dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi ustanovená třetí osoba, která není přepravcem, převzali (resp. převzala) zboží do vlastnictví. U smlouvy o poskytnutí služeb činí lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dnů od dne uzavření smlouvy.

Chcete-li využít svého práva na odstoupení od smlouvy, musíte nás (tj. společnost Hofapotheke Hofrat Dr. Fuchs, Inh. Jan Tomsky /Dvorní lékárna dvorního rady Dr. Fuchse, vlastník Jan Tomsky/, Schillerplatz 5a, 70173 Stuttgart, telefonní číslo: 0711-46059854, číslo faxu: 0711-2258932, e-mailová adresa: info@hortus-med.de) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem odeslaným z pošty, telefaxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít připojený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale použití tohoto formuláře není předepsáno.

Můžete elektronicky vyplnit a poslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiné jednoznačné prohlášení, které naleznete na naší webové stránce, jazyk čeština, www.Hortusmed.de/Homöopathie/Mensch/Shop-Bestellung-widerrufen. Pokud využijete této možnosti, zašleme vám neprodleně (např. e-mailem) potvrzení o doručení vašeho prohlášení o odstoupení od smlouvy.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty stanovené pro odstoupení od smlouvy.

Následky odstoupení od smlouvy

Pokud od této smlouvy odstoupíte, musíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů, vyplývajících z toho, že jste zvolili jiný druh dodání než námi nabízené nejvýhodnější standardní dodání), neprodleně vrátit, nejpozději však do čtrnácti dnů od dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Na toto vrácení plateb použijeme stejné platidlo, které jste použili při původní transakci vy, ledaže by s vámi bylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám kvůli tomuto vrácení nebudou účtovány poplatky.

Vrácení peněz můžeme odepřít, dokud nám zboží nebude vráceno zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží odeslali zpět, – podle toho, který okamžik nastal dřív.

Zboží nám musíte neprodleně vrátit nebo předat, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás vyrozumíte o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Bezprostřední náklady na zaslání zboží zpět hradíte vy.

 Za případnou ztrátu hodnoty zboží nesete odpovědnost pouze tehdy, pokud je tato ztráta hodnoty důsledkem zacházení s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k ověření povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 Pokud jste u smlouvy o poskytování služeb požadovali, aby tyto služby začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá podílu již poskytnutých služeb k okamžiku, kdy jste nás o výkonu práva na odstoupení od této smlouvy informovali, ve srovnání s celkovým objemem smluvně stanovených služeb.

Vyloučení příp. předčasné vypršení práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy neexistuje u smluv

 

-    dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je směrodatný individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je jednoznačně přizpůsobeno spotřebitelovým osobním potřebám;

-    odání zboží, které se může rychle kazit nebo jehož datum spotřeby by bylo rychle překročeno.

 Právo na odstoupení od smlouvy vyprší předčasně u smluv

-    dodání zapečetěného zboží, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné k vrácení, pokud bylo jeho zapečetění po dodání odstraněno;

-   dodání zboží, pokud bylo toto zboží po dodání na základě své povahy neoddělitelně smícháno s jiným zbožím;

-  dodání zvukových záznamů nebo videozáznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném balíku, pokud bylo toto zapečetění po dodání odstraněno.

 Právo na odstoupení od smlouvy vyprší u smlouvy o poskytnutí služeb také tehdy, pokud jsme službu kompletně poskytli a pokud jsme s prováděním služby začali, teprve když jste k tomu poskytli svůj výslovný souhlas a když jste zároveň potvrdili, že je vám známo, že pokud smlouvu kompletně splníme, ztrácíte své právo na odstoupení od smlouvy.